Проект BG05SFOP001-1.010-0001

10:00:00ч. 15.12.2021

ПРОГРАМА
за заключителното информационно събитие по Проект BG05SFOP001-1.010-0001
„Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“

Бенефициент: Комисия за регулиране на съобщенията

15 (сряда)декември 2021 г.

10:00 -10:05 ч. 
Включване на участниците на стрийминг платформата

10:05 – 10:10 ч.
Откриване на заключителното информационно събитие 
Г-н Иван Димитров, Председател на КРС

10:10 – 10:15 ч. Представяне на проекта и резултатите от него 
Г-жа Станислава Йорданова, Ръководител на проекта

10:15 – 10:50 ч. Представяне на Дейност 1 “Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет“ и 
Дейност 2 „Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри“ на КРС в съответствие с принципите на електронното управление“
Г-жа Ирена Симеонова, Координатор Дейност 1 и Дейност 2

Представяне на Дейност 3 „Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги“ 
Г-жа Мария Митовска, Координатор Дейност 3

Представяне на Дейност 4 „Разработка на механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, регистрирани на територията на Р България, чрез разработване на мобилно приложение за предупреждаване на потребителите и събиране на информация от КРС за районите, в които е регистриран несъзнателен роуминг“ 
Г-жа Александра Димитрова, Координатор Дейност 4

10:50 – 10:55 ч. Заключителни думи по проекта Г-жа Станислава Йорданова, Ръководител на проекта

10:55 – 11:00 ч. Закриване на заключителното информационно събитие Г-н Иван Димитров, Председател на КРС